0

Poslanie podnikateľského inkubátora

Poslanie podnikateľského inkubátora

Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery a poskytovať im dlhodobejšiu starostlivosť. Na túto činnosť a na spravovanie podnikateľského inkubátora mesto Handlová založilo neziskovú organizáciu ASTERION, n. o..

ASTERION, n. o. je nezisková organizácia založená mestom Handlová na pomoc rozvoja malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora, ktorá prevodom budovy a majetku začala od 1. januára 2007 oficiálne spravovať podnikateľský inkubátor. Orgány neziskovej organizácie sú Správna rada, riaditeľ a Dozorná rada.

Cieľ podnikateľského inkubátora

Cieľom podnikateľského inkubátora je zvýšiť šancu prežitia novovytvorených podnikov v meste Handlová a podporovať ich dlhodobejší rast prostredníctvom poskytovania:
– prenájmu priestorov na podnikanie za zvýhodnené nájomné (nižšie ako je bežné v meste),
– spoločnej technickej infraštruktúry (telefón, fax, kopírka, prístup na internet, služby spoločného sekretariátu),
– odborných poradenských služieb a vzdelávania.

 

Cieľová skupina

Podnikateľský inkubátor je svojimi priestorovými, kapacitnými a finančnými prostriedkami prístupný pre všetkých záujemcov z radov malých a stredných podnikateľov, záujemcov o podnikanie a nezamestnaných, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia do inkubátora. Taktiež zdrojom inovatívnych projektov môžu byť znevýhodnené skupiny, ako mladí absolventi stredných a vysokých škôl a ženy po materskej dovolenke.

Malým podnikateľom je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, dosahuje ročný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 5 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.

Stredným podnikateľom je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, dosahuje ročný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 27 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.