Výročná správa 2009

Podnikateľský inkubátor Handlová zahájil januárom 2009 tretý rok svojej činnosti, ktorú aj v tomto roku zabezpečovala nezisková organizácia Asterion, n.o. Jej hlavnou úlohou bolo zabezpečenie plnenia povinných ukazovateľov, zabezpečenie prevádzky PI, starostlivosť o vybrané podnikateľské subjekty a poradenské služby.